ประชุมคณะทำงานคัดเลือกชื่อทุเรียนสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะทำงานคัดเลือกชื่อทุเรียนสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565

 


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกชื่อทุเรียนสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565 ณ อาคารฝึกอบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกชื่อ “ทุเรียนสุโขทัย” ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 5 ชื่อ

จากผลคะแนนจากการพิจารณาของคณะกรรมการ (คะแนน 70%) และผลคะแนนประชาชนร่วมให้คะแนน (Popular Vote) โดยผ่านสื่อทุกช่องทาง (คะแนน 30%) โดยที่ประชุมมีมติให้ “หมอนพระร่วง” เป็นชื่อทุเรียนที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางนาตยา ซ้อนมณี ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เขาร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

Related posts