ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา ผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วกว่า 229 คน พร้อมเดินหน้าโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางใน จชต.

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา ผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วกว่า 229 คน พร้อมเดินหน้าโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางใน จชต.

วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายวิสันต์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายประเวศ หมีดเส็น กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ จ.ยะลา ในด้านการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในพื้นที่

สำหรับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการฝึกอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2564 รวมทั้งหมด 7 รุ่น มีผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 468 คน ประกอบด้วย สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร สาขาช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย จากการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าวทำให้ ผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 229 คน มีงานทำ สามารถนำความรู้และประสบการณ์การไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดีเยี่ยม ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของการดำเนินงาน รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศอ.บต. ได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา ดำเนินการฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานให้กับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึก 36 คน ดำเนินการฝึกอาชีพ หลักสูตร ระยะเวลา 3 เดือน คือ ฝึกในศูนย์ฝึกอาชีพ 2 เดือนและฝึกงานในสถานประกอบการ 1 เดือน ขณะนี้ ได้ฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปแล้ว และ รุ่นที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน คือฝึกในศูนย์ฝึกอาชีพ 4 เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการ 2 เดือน ซึ่งเตรียมจะส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2565 นี้ ต่อไป

Related posts