โครงการนาสาธิต หมู่ 11 ปากหล่อ ตำบลสุไหงปาดี โดยท่านเจ้าคุณ พระเทพศิลวิสุทธ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี

โครงการนาสาธิต หมู่ 11 ปากหล่อ ตำบลสุไหงปาดี โดยท่านเจ้าคุณ พระเทพศิลวิสุทธ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี

ท่านเจ้าคุณ พระเทพศิลวิสุทธ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ร่วมหว่านเมล็ดพันธ์ข้าวสือรีบูกันตันในทุ่งนาปากหล่อกับประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พร้อมระบุเตรียมขยายผลการปลูกข้าวในพื้นที่นาร้างของตำบลสุไหงปาดี อย่างจริงจัง


พระเทพศีลวิสุทธิ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 48 นายชัยรัตน์ สุขสมคิด ปลัดอาวุโส อำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าทีตำรวจตระเวนชายแดนที 447 หัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมพิธีหว่านเมล็ดพันธ์ข้าวสือรีบูกันตันในฤดูการผลิตข้าว ในพื้นที่ 50 ไร่ ณ ทุ่งนาปากหล่อ ของกลุ่มทำนา หมู่ที่ 11 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในอดีตเป็นนาร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โอกาสนี้ท่านเจ้าคุณพระเทพศิลวิสุทธ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ได้ร่วมหว่านเมล็ดพันธ์ข้าวสือรีบูกันตันกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ด้วย


สำหรับการฟื้นฟูนาร้างในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพลิกฟื้นผืนนาร้างไร้ประโยชน์ให้กลับมาสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ท่านเจ้าคุณพระเทพศิลวิสุทธ์ ทีปรึกษาเจ้าคฯะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูนาร้างเป็นโครงการที่ดี และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ที่เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จึงเห็นควรที่ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ซึ่งในเรื่องนี้จะมีการนำไปหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการที่ขยายผลการปลูกข้าวในพื้นที่นาร้างในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส อย่างจริงจังต่อไป

 

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส

Related posts