OIC เยือนชายแดนใต้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสันติสุข ยกไทย เป็นประเทศตัวอย่าง อยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

OIC เยือนชายแดนใต้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสันติสุข ยกไทย เป็นประเทศตัวอย่าง อยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 29-30 มิ.ย. ที่ผ่านมา องค์การความร่วมมืออิสลาม (The Organization of Islamic Cooperation) หรือที่รู้จักกันดีในนาม OIC เดินทางเยือน จชต. ตามคำเชิญของรัฐบาล หลังผู้บริหารระดับสูงของ OIC ไม่ได้เดินทางเยือนประเทศไทย มามากกว่า 10 ปี

แม้ไทยจะไม่ได้เป็น 1 ในประเทศสมาชิก แต่เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามในประเทศ จึงเป็นประเทศที่ OIC เฝ้าสังเกตการณ์เพื่อไม่ให้เกิดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชากรโลกที่นับถือศาสนาอิสลาม

การมาเยือนของนายยูซุฟ อัลเบอี (Mr.Yousef Mohammed S.Aldobeay) ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมืองของ OIC จึงเป็น การคาดหวัง ความสำเร็จในหลายเรื่องสำหรับภาครัฐ ที่ต้องการให้ OIC ได้เห็นถึง ‘ข้อเท็จจริง’ ในเรื่องของการปกครอง การดูแลประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศ แนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ ‘คนไทยทุกศาสนา ในชายแดนใต้’ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

การเยือนของ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมืองของ OIC และคณะ ถือเป็น ‘ด่านหน้า’ ของ OIC ในการเก็บข้อมูล ก่อนคณะใหญ่ นำโดย เลขาธิการ OIC จะมาเยือนด้วยตนเอง เลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร จึงวางโปรแกรมการเดินทางและเยือนสถานที่สำคัญใน 3 จังหวัดชายแดน

จ.ยะลา เยือน ศอ.บต. รับฟังแนวทางการดูแลพลเมืองในชายแดนใต้ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมศาสนกิจ ทำนุบำรุงศาสนาพุทธและอิสลาม สนับสนุนกิจกรรมของศาสนา เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในส่วนความมั่นคงในพื้นที่นั้น ถูกนำเสนอจากหน่วยงานความมั่นคง อย่าง กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า

ผู้ช่วยเลขาฯ OIC ขอบคุณรัฐบาลที่ดูแลมุสลิมในชายแดนใต้อย่างเต็มที่ ทุกมิติ มีการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ซึ่งจากการเยือนพื้นที่ OIC ได้ข้อสรุป ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้กีดกันสิทธิเสรีภาพของพี่น้องมุสลิมในประเทศแต่อย่างใด ตรงกันข้าม มีการสนับสนุน หนุนเสริมและดูแลเป็นอย่างดี!

ศอ.บต. ยังนำคณะเดินทางเยือน ม.ฟาฏอนี มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนผนวกกับวิชาการด้านอิสลามของประเทศ ซึ่งได้รับฟังการพัฒนาการศึกษาจากอธิการบดี นายลุตฟี จะปะกียา โดยย้ำชัดเจนอีกหนึ่งแรงเสียง ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของมุสลิมในชายแดนใต้และประเทศไทย พร้อมเผยถึงความปลอดภัย ด้วยจำนวน น.ศ.ที่เดินทางศึกษาในสถาบันฯ กว่า 50 จังหวัด และ 45 ประเทศจากทั่วโลก

ต่อด้วยการลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ร่วมละหมาดและเยือนมัสยิดกลาง จ.ปัตตานี ศูนย์รวมจิตใจด้านศาสนาของคนในชายแดนใต้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกระแสรับสั่ง ให้บูรณะอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกปี สร้างความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังนำคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “มัสยิดรายอฟาฏอนี” ซึ่งเดิมเป็นสุเหร่าอาคารไม้ สร้างในรั้ววัง ต่อมาได้มีการบูรณะ จนปัจจุบัน ถูกขนานนาม เป็น “ทัชมาฮาลเมืองไทย” และได้เดินทางลงพื้นที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อพูดคุยกับเจ้าอาวาส พร้อมเดินทางศึกษาเรียนรู้เมืองต้นแบบ อ.หนองจิก ซึ่งรัฐบาลไทยกำลังผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรแปรรูป เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรก้าวหน้าผสมผสาน ตามโปรแกรมของ ศอ.บต. ที่หวังเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจ

OIC ได้เห็นถึงศักยภาพของ จชต. พร้อมกล่าวชื่นชมรัฐไทยในการขับเคลื่อนงาน ก่อให้เกิดการจ้างงาน การอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม แม้โรงงานแปรรูปมะพร้าวครบวงจร จะมีเครื่องมือ และนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย แต่ยังมีการส่งเสริมกำลังการผลิตโดยใช้แรงงาน เพื่อเปิดโอกาสการจ้างงาน ใน จชต. ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิม

นอกจากนี้ หัวเรือใหญ่ ศอ.บต. ยังนำคณะ OIC เดินทางไปยัง จ.นราธิวาส ชมอัลกุรอานโบราณ ณ พิพิธภัณฑสถานมรดกวัฒนธรรมอิสลาม โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ต.ละหาร อ.ยี่งอ ซึ่งมีอัลกุรอานคัดมือโบราณ กว่า 78 ฉบับ มีอายุประมาณ 150-1,100 ปี และแวะละหมาด ณ มัสยิดกลาง จ.นราธิวาส พักผ่อนอิริยาบถ ณ หาดนราทัศน์ และเดินทางเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ยิ่งพบปะ พูดคุย และเยือนสถานที่ต่างๆใน 3 จังหวัด ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมืองของ OIC และคณะ ย้ำชัด! ว่าประเทศไทยเป็นประเทศตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง ในสังคมพหุวัฒนธรรม! ประทับใจที่รัฐไทยจัดสรรงบฯจำนวนมาก สร้างพิพิธฑสถานเก็บอัลกุรอานคัดมือโบราณ

OIC ยังฝากความหวังแก่โรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทำนุบำรุงพลเมืองให้มีคุณค่าของสังคม โดยสอนเยาวชนและมุสลิมในแดนใต้ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องศาสนาและวิชาการ ยึดมั่นในอิสลามสายกลาง “ไม่สุดโต่ง ไม่เอนเอียง ไม่ขวาหรือซ้าย แต่เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสดานบีมุฮัมหมัด”

จากนั้นเยี่ยม ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ซึ่ง เป็นสถาบันการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับการแสวงหาอาชีพเมื่อจบการศึกษา

“OIC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนใต้ และพร้อมเป็นส่วนในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ด้วย”

ขณะเดียวกัน เลขาฯ ศอ.บต. ยังมีนำเสนอการผลักดันการศึกษาในแดนใต้ จากมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่งที่ OIC ไม่ได้เยือน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอีก 2 แห่งในพื้นที่ เป็นสถาบันการศึกษาเคียงข้างประชาชน และหนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อยกระดับชายแดนใต้ สู่มิติแห่งความเจริญรุ่งเรือง และสันติสุข

เห็นได้ว่า โปรแกรมการเดินทางเยือนชายแดนใต้ เลขาฯ ศอ.บต. วางเป้าหมายไปที่การศึกษา นำคณะเยือนและนำเสนอ 4 มหาวิทยาลัย และ 1 ร.ร.สอนศาสนา เพื่อให้เห็นว่า รัฐพร้อมร่วมมือกับนานาประเทศ ด้วยศักยภาพของคนชายแดนใต้ ที่มีความรู้เรื่องวิชาการ ภาษา และศาสนา สอดรับกับประเทศโลกมุสลิม อย่างเช่น ซาอุดิอาระเบีย หลังผู้นำ 2 ประเทศฟื้นสัมพันธ์ 2 ชาติอีกครั้ง ในรอบ 32 ปี

ด้านนายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เผยว่า ประเทศไทยมีนโยบายขยายความร่วมมือไปยังประเทศสมาชิกโลกมุสลิมของ OIC ใน 57 ประเทศ เพื่อให้ได้รับความร่วมมือด้านการเมือง การศึกษา และด้านเศรษฐกิจ การค้าขายระหว่างประเทศ ซึ่ง OIC มีบทบาทที่สำคัญไม่น้อยกว่าสหประชาชาติ การมาเยือนของคณะ เพื่อให้คณะได้นำข้อมูลเรียนไปยังเลขาธิการ OIC และขยายผลสู่ประเทศกลุ่มสมาชิก ว่า ประเทศไทยมีสิ่งใดที่จะสามารถสนองต่อประเทศในกลุ่มสมาชิก OIC อย่างไรได้บ้าง

ความพยายามแก้ปัญหา สร้างสันติสุข นั้น ภาครัฐดำเนินการต่อเนื่อง โดย ล่าสุด ในห้วงเดือน พ.ค. 2565 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา จชต. หรือ กพต. นำโดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกพต. ยังอนุมัติ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสอนศาสนา ทั้งพุทธและอิสลาม เป็นโครงการล่าสุดที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 388 ล้านบาท ภายใต้โครงการเสริมสร้างคนดี ตามหลักการทางศาสนา เพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยการสนับสนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.)

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการมาเยือนของ OIC ว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดีในการมาเยือนและเป็นโอกาสดีของประชาชน จชต. ที่คณะ OIC ลง มาดู มาฟัง เสียงสะท้อนของประชาชน ยอมรับว่า การบริหารจัดการบางอย่างในพื้นที่อาจขาดสมดุล จึงส่งผลให้เกิดความเห็นต่างและมีเหตุการณ์รุนแรงในช่วงเวลาหนึ่ง แต่การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ใช้การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน ส่งเสริมหลักความเชื่อและความเป็นอยู่ เป็นวิธีการที่ภาครัฐดำเนินการ เพื่อสร้างสันติสุขกลับคืนสู่แดนใต้

อย่างไรก็ตาม การดูแลคนในชาติ โดยเฉพาะคนในพื้นที่ 3 จชต. ในการส่งเสริมการประกอบศาสนกิจ การให้มีวันหยุดราชการในวันสำคัญของศาสนา อำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย สนับสนุน บูรณะสถานที่สำคัญของทุกศาสนา พร้อมมอบค่าตอบแทนแก่ผู้นำศาสนาทุกระดับ ฯลฯ

เป็นสิ่งยืนยันกับ นานาประเทศ รวมทั้ง OIC ในวันนี้ว่า รัฐไทยเท่าเทียม และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพียงเพราะความแตกต่าง! ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของ OIC เยือนแดนใต้ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งเป็น “ข้อเท็จจริง” ให้องค์กรระดับโลกได้เห็นและสัมผัสเอง

Related posts