พิษณุโลก ม.นเรศวร จับมือ KERRY มุ่งพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

พิษณุโลก ม.นเรศวร จับมือ KERRY มุ่งพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายพงษ์ศิริ ศิริธร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เคอรี่โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายศุภชัย บุสนาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทเคอรี่โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัทเคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมมือและสนับสนุนการศึกษา งานวิชาการ

และงานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้กับงานโลจิสติกส์ ตลอดจนการฝึกอบรมระยะสั้น และการสหกิจศึกษา นอกจากนั้น บริษัท เคอรี่โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) และระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System) อีกทั้งการสร้างห้องปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อให้นิสิตของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีมีความรู้ความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนางานวิจัยระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ต่อไป


นอกจากนั้น ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการด้านโลจิสติกส์ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัทเคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด การแสดง AGV Robotic และ การบรรยาย Kerry Logistics Career Talk โดย ผู้บริหารบริษัทเคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts