สตูล สลามัตฮารีรายาอีดิลอัฎฮา ร่วมปั่นรักปันสุข กับคณะ พสบ. มอบจักรยาน 30 คันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านทุ่งมะปรัง

สตูล สลามัตฮารีรายาอีดิลอัฎฮา ร่วมปั่นรักปันสุข กับคณะ พสบ. มอบจักรยาน 30 คันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านทุ่งมะปรัง

วันนี้ 6 ก.ค. 2565 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล นางสาวนาฎนธี ผิวเหลือง ผอ.รร.บ้านทุ่งมะปรัง จัดกิจกรรมสลามัตฮารีรายาอีดิลอัฎฮาร่วมปันรักปันสุขกับคณะพสบ.ขึ้น ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวันสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีแนวทางที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้


ทั้งในด้านการแต่งกาย อาหาร และขนบธรรมเนียม ประเพณี เพื่อให้ประชาชนภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตน เกิดความแพร่หลายและปรากฏการณ์เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยเชิญนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมาร่วมเป็นประธาน และเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้นักเรียนโรงเรียนได้รับเกียรติจากคณะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 17 ได้ร่วมสนับสนุนจักรยานเพื่อน้องจำนวน 30 คัน และคณะชมรม พสบ.จชต.และพสบ.สตูลร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อให้นำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นเพื่อเป็นของขวัญในวันฮารีรายอกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts