ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมถวายสักการะยกย่องพระเถระ “ผู้ควรกระทำอัญชลี” 5 จชต. ครั้งที่ 2

ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมถวายสักการะยกย่องพระเถระ “ผู้ควรกระทำอัญชลี” 5 จชต. ครั้งที่ 2

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับพุทธสมาคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมถวายสักการะยกย่องพระเถระ “ผู้ควรกระทำอัญชลี” 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาการเปรียญวัดธารากร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมในพิธี

โดยแต่ละจังหวัดได้คัดเลือกพระเถระ ผู้ควรกระทำอัญชลี จังหวัดละ 1 รูป ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ พระครูสุนทรธรรมานุรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตากใบ เจ้าอาวาสวัดธารากร อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส อายุ 86 ปีพรรษา 67 จังหวัดสตูล ได้แก่ พระครูปิยะสีลวิมล เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล อายุ 86 ปีพรรษา 64 จังหวัดยะลาได้แก่ พระโพธาภิรามมุนี จารุวณโณ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดยะลาธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อายุ 80 ปีพรรษา 60

จังหวัดปัตตานี ได้แก่ พระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดควนนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี อายุ 78 ปี พรรษา 55 จังหวัดสงขลา ได้แก่ พระครูโสภณคุณาทร เจ้าอาวาสวัดคลองเปล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อายุ 73 ปีพรรษา 51

สำหรับพระเถระทั้ง 5 รูป ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจนได้รับการยกย่องให้เป็นพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และเยาวชน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป

Related posts