ศอ.บต. เดินหน้าขจัดความยากจน มิติด้านสุขภาพและการเข้าถึงบริการภาครัฐ พร้อมจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างกลไกลการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ศอ.บต. เดินหน้าขจัดความยากจน มิติด้านสุขภาพและการเข้าถึงบริการภาครัฐ พร้อมจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างกลไกลการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

วันนี้ (19 กรกฏาคม 2565) นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน (มิติด้านสุขภาพ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ) โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพที่ 12 สงขลา ผู้แทนสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนคลังในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศอ.บต./ผ่านระบบ Zoom Meeting

จากการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนยากจน ตามกลุ่มเป้าหมายนำร่องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในมิติด้านสุขภาพ มีจำนวน 50 ครัวเรือน แยกออกเป็น จังหวัดยะลา จำนวน 13 ครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 ครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 3 ครัวเรือน และยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการอีก 1 ครัวเรือน จังหวัดปัตตานี จำนวน 30 ครัวเรือน จังหวัดสตูล จำนวน 2 ครัวเรือน จังหวัดสงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 1 ครัวเรือน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจตรวจสอบครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และคอยอำนวยความสะดวกนำเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญไปให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับครัวเรือนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือทุพลภาพ รวมถึงเร่งฟื้นฟูอาชีพให้กับผู้พิการอีกด้วย มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ มีจำนวน 7 ครัวเรือน (จังหวัดปัตตานี) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เพื่อดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนและยังไม่ได้รับการเข้าถึงการบริการภาครัฐให้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับการสิทธิอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังได้เตรียมโครงการรองรับการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐในการนำข้อมูลต่าง ๆจากทุกพื้นที่มาช่วยเหลือผู้ที่ตกเกณฑ์ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมตามคุณลักษณะที่กำหนด

โดยนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่า ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน โดยศอ.บต.จะทำหน้าที่ในการหนุนเสริม เติมเต็มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเชื่อมโยงไปให้ทิศทางเดียวกัน และเอื้อยต่อการดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 400 ครัวเรือน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างดีที่สุด อีกทั้งยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในแต่ละมิติเสนอต่อศอ.บต. เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในคราวประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ห้วงเดือนกันยายน 2565 นี้

อย่างไรก็ตามในการขับเคลื่อนตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน ในปี 2565 มีครัวเรือนเป้าหมายนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด 400 ครัวเรือน โดยมอบหมายให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ที่รับผิดชอบครัวเรือนยากจน ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบล ประกอบด้วย พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบล บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ สำรวจข้อมูลรายครัวเรือนพร้อมกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยะลา มี 144 ครัวเรือน นราธิวาส 83 ครัวเรือน ปัตตานี 109 ครัวเรือน สตูล 36 ครัวเรือน สงขลา (4 อำเภอ) มี 28 ครัวเรือน และคาดว่าในปี 2566 นี้ จะเพิ่มเป็น 700 ครัวเรือน

Related posts