สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุม การบริหารจัดการข้อมูล GDC

สถิติจังหวัดสุโขทัย ประชุม การบริหารจัดการข้อมูล GDC

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๔ นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการข้อ Governent Data Cattalog ครั้งที่๒/๒๕๖๕ โดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ เป็นที่ปรึกษาบรรยาย มีคณะทำงานจากส่วนราชการต่างๆ เข้าประชุม เพื่อดำเนินการจัดระบบข้อมูลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

 

 

Related posts