อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ อบจ.พิษณุโลก ก่อนเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566

อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ อบจ.พิษณุโลก ก่อนเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มี นายสนธยา จิตต์รำพึง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุม ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้

โดยภารกิจดังกล่าวจะต้องมีการขับเคลื่อนกระบวนการในการปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อลดรอยต่อ รวมทั้งให้การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงจัดประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ ที่ดินละสิ่งปลูกสร้างที่จะโอนมาจากกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งหมด 60 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 37 คน คณะทำงานถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 23 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข, องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข, สาธารณสุขอำเภอบางเลน และประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts