ผู้บริหาร 3 จชต. กว่า 166 คน อบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้” สร้างแนวคิดการพัฒนาเมือง เชื่อมโยงเครือข่ายปฏิบัติงานขับเคลื่อนสังคมสันติสุข

ผู้บริหาร 3 จชต. กว่า 166 คน อบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้” สร้างแนวคิดการพัฒนาเมือง เชื่อมโยงเครือข่ายปฏิบัติงานขับเคลื่อนสังคมสันติสุข

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2565) ที่โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีปิด กิจกรรมอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 166 คน  ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการปกครองและด้านความมั่นคง

โดยในวันนี้จัดกิจกรรมเป็นวันที่ 2 ซึ่งในช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ประเทศมาเลเซีย : โอกาสและความร่วมมือภายหลังสถานการณ์ Covid-19 โดย นายอํานาจ พละพลีวัลย์อัครทูตที่ปรึกษา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเมืองชายแดนใต้” ในช่วงบ่าย มีการบรรยายให้หัวข้อ “ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21”
โดยคุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันภัย และมีการเสวนาหัวข้อเรื่อง “บทบาทผู้นํากับการพัฒนาเมือง” ก่อนจะมีพิธีปิดและเสร็จสิ้นการอบรม

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวใจหลักคือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วน เป็นผู้ที่มีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนและคลี่คลายปัญหาดังกล่าว กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศอ.บต. ให้ความสำคัญ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพของนักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการขับเคลื่อนงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว ต้องอาศัยนักบริหารที่มีความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีความเข้าใจสถานการณ์ด้านต่างๆ ทุกมิติ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมทำงานเชิงบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายทั้ง 166 คนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กรอบแนวคิดทิศทางการพัฒนาเมืองชายแดนใต้ เพื่อดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ร่วมมือกันสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

Related posts