กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 3

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 3

 

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้จัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในโครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 36 คน เพื่อเปิดโลกทัศน์ ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 14 คน
สำหรับกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ผู้นำนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการฯ และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วม ในการสานฝัน จำนวน 2 วัน 1 คืน ดังนี้


1) กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้นำนักเรียน และผู้นำนักเรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2) กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ค่ายเม็งรายมหาราช ด้านการเกษตร (การทดลองปลูกผักปลอดภัย), ด้านปศุสัตว์ และด้านการประมง
3) กิจกรรมชมการสาธิตกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยทางบก และทางน้ำ
4) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ค่ายเม็งรายมหาราช พุทธสถานดอยเจดีย์, ศาลารอยพระบาท รัชกาลที่ 9 และพิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ 37
5) กิจกรรมทัศนศึกษาวัดห้วยปลากั้ง (รับฟังการบรรยายธรรม โดยพระอาจาย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง, ชมภายในรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม และชมวัดห้วยปลากั้ง)


6) กิจกรรมทัศนศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รับฟังการแนะนำ และการแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร, ชมสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา, ชมอาคารสถานที่ และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย)
7) กิจกรรมการบรรยายเปิดโลกทัศน์วิชาการ และวิชาชีพ (แนะแนวการศึกษาจากศิษย์เก่า สถาบันต่างๆ เช่น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า (วพม.), วิทยาลัยพยาบาลทหารบก, โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมที่ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
22 กรกฎาคม 2565

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts