นิพนธ์ เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน จัดที่ทำกินให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งยกระดับสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สู่การสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

นิพนธ์ เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน จัดที่ทำกินให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งยกระดับสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สู่การสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกอนุญาตให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และคทช. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขารือเสาะ ป่ายี่งอ และป่าบาเจาะ ในท้องที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ ตำบลลาโละ ตำบลรือเสาะออก ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ และตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง อดีตส.ส.นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขต 6 เขต 7 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอรือเสาะ นายอำเภอระแงะ นายอำเภอบาเจาะ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมรับฟังการบรรยายจากเจ้าพนักงานที่ดินและคณะ บรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และคทช.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเทือกเขารือเสาะ ป่ายี่งอ และป่าบาเจาะ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท.กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนในลักษณะแปลงรวมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแปลง “ป่าเทือกเขารือเสาะ ป่างอ และป่าบาเจาะท้องที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ, ตำบลลาโละ ตำบลรือเสาะออก ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ และตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในวันนี้
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เป็นนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ด้วยการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน

โดยเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน จึงได้มีนโยบายให้แต่ละจังหวัดดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงทางด้านอาหารที่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ต้องมีการผลักดันนโยบายด้านมั่นคงด้านอาหารเป็นนโยบายหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ อันนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั้งยืน

“จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแปลง”ป่าเทือกเขารือเสาะ ป่ายี่งอ และป่าบาเจาะ”
ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดและร่วมกันดูแลรักษา หวงแหน ที่ดินของรัฐ ตลอดไป ซึ่งพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแปลง “ป่าเทือกเขารือเสาะ ป่ายี่งอ และป่าบาเจาะ”ในวันนี้ หนังสืออนุญาตที่ท่านได้รับจะเป็นหลักประกันว่า ท่านและครอบครัวสามารถทำประโยชน์และอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และท่านจะมีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน ส่งผลให้มีความมั่นใจในการลงทุนและประกอบกิจการ เป็นโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของท่านละครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิตามกฎหมาย จึงขอให้ท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่จะต้องถือปฏิบัติที่ปรากฏในสมุดประจำตัวโดยเคร่งครัด” นายนิพนธ์กล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนดังนี้ ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขารือเสาะ ป่ายี่งอ และป่าบาเทะ พื้นที่รวม 732-3-8 ไร่ จำนวน 161ราย 196 แปลง ป่าบองอ อำเภอระแงะ เนื้อที่1,536-2-06ไร่ จำนวน 263 ราย 393 แปลง นิคมสร้างตนเองศรีวาคร ตำบบกาหลง อำเภอศรีสาคร เนื้อที่ 203-1-06 ไร่ จำนวน 62 ราย 62 แปลง และป่าโคกไม้ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ เนื้อที่ 1,052 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา จำนวน 398 ราย482 แปลง รวมทั้งหมด 3,525-1-00ไร่ 884 ราย 1,133 แปลง

///

Related posts