องคมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จ.ยะลา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา

องคมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จ.ยะลา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในวันนี้ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานชุดคุ้มครองตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ อส. ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นเวลา 10.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดยะลา ซึ่งได้ประสานความร่วมมือบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งการควบคุมดูแลพื้นที่ การบังคับใช้กฎหมาย และ การพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหัวหน้า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับพร้อมร่วมบรรยายสรุปความคืบหน้าการทำงานในพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมา

ในการนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ ว่า เจ้าหน้าที่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกนายมีความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของส่วนรวม ต้องขอขอบคุณและให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลด้วยที่เสียสละเช่นกัน เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่อยู่แนวหลัง ที่ได้เสียสละ ในด้านการให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนได้ดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างดีเสมอมา ขอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทำให้เกิดความเรียบร้อย นำไปสู่ความสำเร็จ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ย่อมมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด อาจนำมาซึ่งความสูญเสีย ขอให้นำประสบการณ์ ข้อผิดที่ผ่านมามาแก้ไข ปรับปรุง เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ ถ้าหากเกิดขึ้นต้องสูญเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นการปฏิบัติงานตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาท มีสติ เพื่อดูแลพื้นที่นำความสงบสุขแก่พี่น้องประชาชนต่อไป

 

Related posts