อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก


วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสุรางคณา คุ้มครอง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดเจาะบาดาลตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอจาก นายภาณุ คูวุฒยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ช่วยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วย ประชาชน เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เนื่องจากพบว่าปัจจุบันบ่อบาดาลเดิมของโรงพยาบาลชำรุดส่งผลให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงต่อการใช้อุปโภคบริโภคได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ระดับความลึก 156 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร ต่อ 1 ชั่วโมง (10,000 ลิตร ต่อ 1 ชั่วโมง) ซึ่งถือว่ามีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคภายในโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ท่ามกลางความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นอย่างมาก.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts