กงสุลใหญ่มาเลเซีย จ.สงขลา หารือศอ.บต. เตรียมนำนวัตกรรมภาษาอังกฤษ พุ่งเป้าพัฒนาทักษะครูชายแดนใต้ ห้วงต.ค. 65 นี้

กงสุลใหญ่มาเลเซีย จ.สงขลา หารือศอ.บต. เตรียมนำนวัตกรรมภาษาอังกฤษ พุ่งเป้าพัฒนาทักษะครูชายแดนใต้ ห้วงต.ค. 65 นี้

วันที่ 27กรกฏาคม 2565 นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ นาย Muhammad Ridzuan Abu Yazid กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศอ.บต. ในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักสูตรของ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) หัวข้อ “Innovative Approaches in English Language Pedagogy and Competency” (แนวทางนวัตกรรมในการสอนภาษาอังกฤษและการเพิ่มขีดความสามารถ) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เข้าร่วมจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นี้

สำหรับหลักสูตรนี้ได้มีการออกแบบมาสำหรับครูที่มีประสบการณ์และการทำงานอย่างน้อย 5 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีเพื่อให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ในหลักสูตรนี้เพิ่มขึ้น อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 25 – 55 ปี และสามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์เฉพาะด้านมาให้ความรู้ ทักษะในการออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมตามองค์ประกอบ ภายใต้การนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อต้องการที่จะสนับสนุนครูในประเทศให้ได้รับการพัฒนาความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปปรับใช้กับการศึกษาแก่เยาวชนได้ อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศที่กำลังพัฒนาผ่านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ และผู้เข้าร่วมอบรมจะมีโอกาสสำรวจวิธีการต่างๆในการสอนโดยใช้แนวทางการใช้ภาษาอังกฤษของศตวรรษที่ 21 มาพัฒนาทักษะให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว ศอ.บต.พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมอย่างดีที่สุด เนื่องจากปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของศอ.บต. คือดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้กินดี มีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน ซึ่งคาดหวังว่ารัฐบาลไทยจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมาเลเซียอย่างดียิ่งเช่นเดียวกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หากทุกอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชื่อว่าอนาคตของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีความก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

 

Related posts