ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 น บริเวณสนามโรงเรียนวัดสะโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย กองทัพภาคที่ 3 ข้าราชการและจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ส่งห่วงใยและทรงคำนึงถึง ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และส่งหมี่ปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขร่มเย็น รวมถึงสืบสานรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆดังพระปฐมบทราชโองการ ความว่า เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และของแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยส่งมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำความดีและพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ซึ่งในวันนี้จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเพื่อกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองสระโคล่ และปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเพื่อทำนุบำรุงโรงเรียนและศาสนสถาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ทุกภาคส่วน รวมไปถึงจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts