การฝึกผสมกองทัพบกไทย ร่วมกับ กองทัพบกเครือรัฐออสเตรเลีย รหัส Chapel Gold 2022

การฝึกผสมกองทัพบกไทย ร่วมกับ กองทัพบกเครือรัฐออสเตรเลีย รหัส Chapel Gold 2022

กองทัพบกไทย ร่วมกับ กองทัพบกเครือรัฐออสเตรเลีย จัดการฝึกผสมร่วมกัน ภายใต้รหัส “Chapel Gold 2022” ระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการฝึกตามโครงการฝึกระหว่างหน่วยของกองทัพบกไทย กับกองทัพมิตรประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2569 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การฝึกทางทหาร ตามหลักนิยมของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ระหว่าง 2 กองทัพ รวมถึงเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่งคงระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกเครือรัฐออสเตรเลีย มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวน 313 นาย ประกอบด้วย ฝ่ายไทย จำนวน 193 นาย และฝ่ายเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 120 นาย จาก The Australian Rifle Company Butterworth (RCB)


กองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายให้จัดกำลังพลในส่วนของการฝึกฯ ในครั้งนี้ โดยจัดจาก
กองพลทหารราบที่ 4 และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 จำนวน 193 นาย เรื่องที่ทำการฝึก ประกอบด้วย 1) การดำรงชีพในป่า 2) การปิดล้อม/ตรวจค้น 3) ระเบียบการนำหน่วย 4) ระเบิดแสวงเครื่อง 5) การลาดตระเวนระดับ หมู่ หมวด 6) การติดต่อสื่อสาร 7) การเข้าตีระดับกองร้อย 8) การยิงประกอบ
การเคลื่อนที่ 9) การส่งกลับสายแพทย์ 10) เทคนิคการยิงปืน 11) การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และ 12) การต่อสู้ด้วยมือเปล่า


สำหรับการฝึกผสม Chapel Gold 2022 ถือเป็นการฝึกที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกเครือรัฐออสเตรเลีย โดยถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารระดับยุทธวิธีร่วมกันทั้งสองกองทัพ และทั้งสองกองทัพจะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับความร่วมมือในการฝึกผสมฯ ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในด้านการสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ ในการพัฒนาการฝึกผสมฯ กับมิตรประเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของกองทัพไทย รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองกองทัพให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
29 กรกฎาคม 2565

ปรีชา นุตจรัสรายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts