รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงาน “รักถิ่นฐานบ้านเกิดเทิดสถาบัน” เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ต่อบ้านเกิดและเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงาน “รักถิ่นฐานบ้านเกิดเทิดสถาบัน” เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ต่อบ้านเกิดและเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ


วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รักถิ่นฐานบ้านเกิดเทิดสถาบัน” โดยมี นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ในฐานะ ประธานชมรมนิด้าศูนย์ภาคใต้ยะลา หัวหน้าส่วนราชการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการในพื้นที่นักเรียนและนักศึกษา นักวิชาการ ครูอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคมบัณฑิตอาสา ผู้แทนสภาสันติสุขตำบลและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม


สำหรับการจัดกิจกรรม “รักถิ่นฐานบ้านเกิดเทิดสถาบัน” จัดขึ้นโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยชมรมนิด้าศูนย์ภาคใต้ยะลา ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วปอ.รุ่น 62 พสบ.ทบ.กรุงเทพฯ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ.บต. มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มี ความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดยะลา และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา ตลอดจน เสริมสร้างความรัก ความผูกพันต่อบ้านเกิด และการเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ โดยการหลอมรวมดวงใจคนไทยทั้งชาติให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับการ สนับสนุนจาก ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า และเพื่อการแจกทุนการศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท กว่าสองร้อยกว่าทุน ให้กับนักเรียนในพื้นที่ จำนวน ๙ โรงเรียน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” รวมทั้งมีการจัดการแสดงพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้การเสียสละเพื่อชาติในอดีต


นอกจากนี้ในประการหนึ่งที่สำคัญ ศอ.บต. ได้แต่งตั้งหอการค้าจังหวัดยะลา เป็นกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกลไก “สภาสันติสุขตำบล” โดยการส่งเสริมและสนับสนุน สินค้า ผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างอาชีพรายได้ของประชาชน ให้หลุดพ้นเกณฑ์ความยากจน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

Related posts