⚜️สุโขทัย เมืองมรดกโลก ⚜️

⚜️สุโขทัย เมืองมรดกโลก ⚜️


วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบการจักประกวดนางนพมาศในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

Related posts