ศรีสะเกษ อัครราชทูตญี่ปุ่นมอบอาคารเรียนมูลค่าร่วม 3 ล้านบาทให้ ร.ร.นิคม 3 เพื่อใช้เป็นอาคารอนุบาลในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – 3

ศรีสะเกษ อัครราชทูตญี่ปุ่นมอบอาคารเรียนมูลค่าร่วม 3 ล้านบาทให้ ร.ร.นิคม 3 เพื่อใช้เป็นอาคารอนุบาลในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – 3

 

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ท่านอัครราชทูตโอบะ ยูอิจิ (Mr.OBA Yuichi) รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนอนุบาล GGP JAPAN 2020 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) จากรัฐบาลญี่ปุ่น ให้แก่ ร.ร.นิคม 3 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ผอ.ร.ร.นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู น.ร. กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง น.ร.มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ผอ.ร.ร.นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) กล่าวว่า ร.ร.นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) เป็น ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 375 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมา 3 ปี ส่งผลทำให้ห้องเรียนไม่เพียงพอ ร.ร.จึงได้ดำเนินการแก้ไข โดยการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บวัสดุ และห้อง ผอ.ร.ร.มาเป็นห้องเรียน จัดสร้างห้องเรียนชั่วคราวมาใช้เรียน และในวันที่ 23 ก.พ. 63 ทาง ร.ร.นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) จึงได้จัดทำเอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) จากรัฐบาลญี่ปุ่น และได้รับอนุมัติสนับสนุนในปี 2564 และเมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 ได้มีพิธีลงนามระหว่าง ร.ร.นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) สนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ร.ร.นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) จ.ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการ “The Project for Constructing a School Building for Early Childhood Education at Nikhom 3 (Kromprachasongkhrao) School, Srisaket Province” ตามข้อตกลงในการให้ทุนสนับสนุนโครงการ เป็นจำนวนเงิน 2,715,000 บาท

ผอ.ร.ร.นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) กล่าวต่อไปว่า จากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของประเทศไทยโดยระบบ E-Bidding โดย หจก.ศกุนตลา ไฮฟลายออร์ และดำเนินการก่อสร้างมาจนเสร็จสิ้นตามสัญญา ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างได้รับความอนุเคราะห์นายช่างจาก อบต.หนองฉลอง อบต.นิคมพัฒนา และ อบต.จะกง ได้มากำกับ ดูแล และควบคุมงานก่อสร้างและให้คำแนะนำแก่ ร.ร.อย่างดียิ่ง ตลอดทั้งผู้มีใจอันเป็นกุศลได้ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของและเงินงบประมาณในการก่อสร้างป้ายหน้าอาคาร ปรับปรุงรอบๆ อาคารจนสวยงาม ในปีการศึกษา 2565 ร.ร.ได้ขออนุญาตจากสถานทูตญี่ปุ่น เพื่อขออนุญาตใช้อาคารอนุบาลในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – 3 ขอขอบพระคุณทางรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนา ร.ร.นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จะร่วมกันดูแลรักษาอาคารเรียนอนุบาลหลังนี้ให้ความคงทน ถาวร สวยงาม มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและปลอดภัยเป็นอย่างดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เป็นการเติมเต็มทางการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นและทางสถานทูตญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องการก่อสร้างอาคารซึ่งในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษได้รับการสนับสนุนมา 2 – 3 แห่งซึ่งปีนี้ทราบว่ามีอยู่ 2 แห่งด้วยกันก็ต้องขอบพระคุณรัฐบาลญี่ปุ่นและสถานทูตญี่ปุ่นและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ได้สนับสนุนและร่วมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยไปพร้อมๆกัน/////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts