อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลปากโทก “ลานวัฒนธรรมตำบลปากโทก”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลปากโทก “ลานวัฒนธรรมตำบลปากโทก”

 


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลปากโทก “ลานวัฒนธรรมตำบลปากโทก” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานในพิธีพร้อมกันนี้มี นายจรวย ดีแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลปากโทก ได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรม อาทิเช่น ถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของแต่ละหมู่, กิจกรรมการประกวดการประกอบอาหารพื้นบ้าน “แกงบอน”, กิจกรรมรำวงย้อนยุค, การจัดนิทรรศการต่างๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลปากโทก รวมถึงการแสดงการละเล่นพื้นบ้านจากนักเรียนโรงเรียนวัดแสงดาว และโรงเรียนวัดไผ่ค่อม เพื่อร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมของชาวตำบลปากโทกให้คงอยู่คู่กับจังหวัดพิษณุโลกสืบไป.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts