ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ-เลขานุการ คณะสงฆ์ภาค 17 – 18 (ธรรมยุต)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ-เลขานุการ คณะสงฆ์ภาค 17 – 18 (ธรรมยุต)


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดน้ำขาวนอก ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม ศอ.บต. ร่วมประชุม พระสังฆาธิการ และพระเลขานุการ คณะสงฆ์ภาค 17 – 18 โดยมี นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำภาค 17 – 18 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม


ทั้งนี้คณะสงฆ์ภาค 17 – 18 (ธ) จัดการประชุมพระสังฆาธิการ และพระเลขานุการ คณะสงฆ์ ภาค 17 – 18 (ธรรมยุต) โดยได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรากร กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 (ธ) และภาค 17 – 18 (ธ) เป็นประธานสงฆ์ และมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวถวายการต้อนรับ ในการนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายการบรรยายพิเศษ พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธ) วัดเสนาสนาราม จ.อยุธยา

พระธรรมกิตติเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาพ 17-18 (ธ) บรรยายให้ความรู้ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด 4 รูป รองเจ้าคณะจังหวัด 2 รูป เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระเลขานุการ พระสังฆาธิการ พระนวกะ ในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 167 รูป เพื่อรับทราบนโยบาย ประกาศ คำสั่ง มติมหาเถรสมาคม (ธ) รับทราบแนวทางของสังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มพูนวิทยาทาน ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

Related posts