พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิด งานเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาว

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิด งานเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาว และการเสวนาTalk & Share ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่เหลืองหางขาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกปี 2

 


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น ฟาร์มไร่ราชันย์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด งานเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาว และการเสวนาTalk & Share ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่เหลืองหางขาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก ปี 2 โดยมี ดร.สุภาวดี แหยมคง ประธานโครงการและคณะทำงานให้การต้อน


เนื่องด้วยโครงการการยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่เหลืองหางขาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยเป็นความร่วมมีอระหว่างหน่วยงานสถาบันการศึกษาของ
จังหวัดพิษณุโลกทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกระดับ
มาตรฐานการผลิตไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ เป็นการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาว ซึ่งหนึ่งในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้เกิดการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เป็นอีกจุดหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใก่เหลืองทางชาวที่มีฐานรากเป็นทุนเดิม และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากไก่เหลืองหางขาว เป็นไก่พื้นเมืองที่เป็นสัตว์อัตลักษณ์และที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการยอมรับและแพร่หลายทั่วไป สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไร่ราชันย์ฟาร์ม เป็นฟาร์มต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบการผลิตไก่เหลืองทางขาว โดยสถานที่ในส่วนนี้จะมีการผลิตลูกไก่เหลืองหางขาวเพื่อกระจายไปสู่เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก และ ใกล้เคียง ประชาชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไป
สามารถเข้ามาศึกษาดูงาน วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนกับไก่ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ภายในฟาร์มแห่งนี้

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts