พาณิชย์สุโขทัย ! สวมบทเซลล์แมนจังหวัด : เชื่อมโยงการค้า กับสปป.ลาว

พาณิชย์สุโขทัย ! สวมบทเซลล์แมนจังหวัด : เชื่อมโยงการค้า กับสปป.ลาว

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าหารือกับท่านคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรประจำองค์การ UNESCAP ณ สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว 520, 202/1 – 3 ซอย สหการประมูล ประชาอุทิศ, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อเชื่อมโยงการค้าระหว่างจังหวัดสุโขทัยกับแขวงหลวงพระบาง ตามระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC


ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำใย (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor) หรือ LIMEC เป็นแนวเส้นทางที่เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของไทย ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ กับแขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบูลี ของสปป.ลาว และรัฐกระเหรี่ยง รัฐมอญ ของเมียนมา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ระหว่างสามประเทศ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของสามประเทศ

Related posts