เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรม OPEN HOUSE เติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในพื้นที่ จชต.

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรม OPEN HOUSE เติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในพื้นที่ จชต.

วันนี้ (22 มีนาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อาคารนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในโครงการพัฒนาผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข “กิจกรรมเปิดบ้าน ศษ.จชต.” เป็นการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจ ผลงานทางวิชาการและผลการดำเนินงานของโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบปีการศึกษาให้กับชุมชน ท้องถิ่น และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องรับทราบ เป็นการนำเสนอผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมา ตลอด 1 ปีการศึกษา อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงผลงาน และศักยภาพของตนเองสู่สาธารณชน และได้จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสมือนจริง เพื่อให้นักเรียนไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ เพื่อการก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมี นางชลิตา ไชยทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส ครูและบุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับ และร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแสดงจากนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยได้ทำการแสดงชุดมโนราห์ การแสดงลิเกฮูลูภาคใต้ และการแสดงชุด ฮูล่าฮูล่า และยังมีนิทรรศการผลงานประกอบด้วย นิทรรศการการจัดการเรียนรู้กลุ่มบกพร่องทางการเห็น นิทรรศการการเรียนรู้กลุ่มบกพร่องทางการได้ยิน นิทรรศการการเรียนรู้กลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา นิทรรศการการเรียนรู้กลุ่มบกพร่องทางร่างกาย นิทรรศการการเรียนรู้กลุ่มบกพร่องกลุ่มออทิสติก และนิทรรศการสายอาชีพ ประกอบด้วย งานอาชีพเกษตร งานอาชีพการเพาะถั่วงอก งานอาชีพผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า งานอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร งานอาชีพยาดมสมุนไพร งานอาชีพขนมไทย และงานอาชีพไข่เค็มดอง ซึ่งทุกกิจกรรมเป็นผลงานของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ที่มาศึกษาโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แสดงออกทางทักษะตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนได้รับบริการทางการศึกษา การพัฒนาสังคม สวัสดิการภาครัฐ บริการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขพื้นฐานอย่างทั่วถึง ในส่วนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ศอ.บต. ได้ให้การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ โดยเฉพาะโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโรงเรียนที่ได้ดูแลน้องๆ เยาวชนที่อยู่ในวัยที่ต้องรับการศึกษา และอาจจะมีความไม่สมบูรณ์ของร่างกายทั้ง 5 ประเภทที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดต่างๆ

แต่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ได้จัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อสถานศึกษาเล่าเรียนในชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา เพื่ออยากให้บุตรหลานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องไปเรียนในสถานศึกษาที่ห่างไกล เพราะในพื้นที่บ้านเราก็มีโรงเรียนสำหรับน้องๆ พิเศษ ที่มีมาตรฐาน และมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการดูแลนักเรียนอย่างดี เพราะโรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และในอนาคตเพราะโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นที่รองรับของบุตรหลานที่อาจไม่พร้อมสมบูรณ์ทางร่างกาย เพราะทุกอย่างที่นี่มีความพร้อมสมบูรณ์ เพราะรับบาลพร้อมสนับสนุน และอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไป

ปัจจุบัน โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 บ้านพงกาเสาะ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีเขตพื้นที่บริการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และมีนักเรียนกำลังศึกษารวมทั้งสิ้น 309 คน

Related posts