สมาคมประมงจังหวัดปัตตานี พึงพอใจ การช่วยเหลือเยียวยาหลังหารือกว่า 2 ชั่วโมง พร้อมขอบคุณ ศอ.บต. และรองเลขาธิการ ศอ.บต. (นายชนธัญ เเสงพุ่ม) ในฐานะประธานคณะทำงานฯ พร้อมเเละส่วนราชการทุกหน่วยร่วมมือทำงานสร้างต้นแบบการทำงานรัฐเพื่อประชาชน

สมาคมประมงจังหวัดปัตตานี พึงพอใจ การช่วยเหลือเยียวยาหลังหารือกว่า 2 ชั่วโมง พร้อมขอบคุณ ศอ.บต. และรองเลขาธิการ ศอ.บต. (นายชนธัญ เเสงพุ่ม) ในฐานะประธานคณะทำงานฯ พร้อมเเละส่วนราชการทุกหน่วยร่วมมือทำงานสร้างต้นแบบการทำงานรัฐเพื่อประชาชน

วันนี้ (29 มีนาคม 2566) สมาคมประมงจังหวัดปัตตานีเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามและรับฟังการประชุมความคืบหน้าพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเยียวยาเรือประมงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ เเละ ผ่านระบบ conferrence โดยมี รองเลขาธิการ ศอ.บต. (นายชนธัญ เเสงพุ่ม) ในฐานะประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมเเละส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้เเทนกรมประมง ผู้เเทนกรมเจ้าท่า ผู้เเทนกรมบัญชีกลาง ผู้เเทน กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า เเละตัวเเทนสมาคมปัตตานี

ทั้งนี้ก่อนการประชุมทางผู้แทนสมาคมชาวประมงได้ขอพบเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยา โดย นายยอดยิ่ง จันทรโชติ ตัวแทนสมาคมชาวประมง กล่าวว่า การเดินทางมาในวันนี้ เพื่อมาขอรับฟังความชัดเจน ในการช่วยเหลือของทางรัฐบาล และ ศอ.บต ซึ่งภายใต้อาชีพประมงที่ตนและชาวประมงทำอยู่ เป็นนโยบายของรัฐอยู่แล้วในการลดเรือ ซึ่งพวกตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยในการลดเรือเพื่อให้เกิดทรัพยากรที่มั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการข่วยเหลือที่รอคอยมาคิดว่านานมากจนรู้สึกมันไม่ไหว จึงต้องเดินทางมาในวันนี้ และ หลังจากที่ได้รับฟังจากเลขาธิการ ศอ.บต ก็รู้สึกสบายใจในระดับหนึ่ง ที่ท่านเลขา ศอ.บต. มารับฟังความเดือดร้อนของชาวประมงด้วยตัวเอง แต่อยากได้คำยืนยันที่เป็นเอกสารมากกว่าคำพูด เพราะก่อนหน้านี้มันเป็นมติมาแล้ว แต่เอกสารไม่ได้ยืนยันมา อย่างไรก็ตามตนเองเชื่อมั่นในตัวท่านเลขา เพราะท่านเป็นคนที่มีคุณธรรม และมองว่าอาชีพประมงถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ขณะที่พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว หลังจากมติ ครม. เห็นชอบ ได้มีการทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้พิจารณากรอบการดำเนินงานและได้มีหนังสือตอบกลับมา และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อ วันนี้ก็ได้มีการประชุมคณะทำงานจ่ายเงินเยียวยาตามที่ได้หารือกับสมาคมไว้ เร่งดำเนินการให้เร็ว ตามกรอบการใช้จ่ายเงินตามระเบียบ และหลังจากได้ข้อสรุปในวันนี้ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม นี้ ก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อขอความเห็นชอบและสรุปเรื่องส่งเพื่อขออนุมัติงบประมาณ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ โดยเร่งทำให้รวดเร็วที่สุด เห็นใจพี่น้องทุกคนเพราะรอคอยมาเป็นเวลานาน ในส่วนของความรู้สึกไม่สบายใจในการทำลายซากเรือ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ได้ประสานทางกองทัพบก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อขอความอนุเคราะห์ และทางเราจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายบางส่วน ไม่ต้องให้พี่น้องชาวประมงไปจ่ายเงินในส่วนนี้เอง หน่วยงานในพื้นที่ก็ได้ลงไปดูพื้นที่และจัดลำดับว่าเรือลำไหนต้องดำเนินการก่อนหลัง รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง และจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการประมงทั้งหมดได้เข้าร่วมประชุมเเละรับฟังแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา ชาวประมง ร่วมกับ ศอ.บต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เเละภายหลังทางสมาคมรับฟังและร่วมให้ข้อเสนอในที่ประชุมกว่า 2 ชั่วโมง ทางสมาคมชาวประมงรู้สึกคลายกังวลมากขึ้น พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐตามที่มีข้อตกลงใจร่วมกัน

ที่สำคัญ ประเด็นที่ชาวประมงมาวันนี้ ไม่มีประเด็นในเรื่องของการไล่รองเลขาธิการ ศอ.บต. ตามที่มีการเสนอข่าวจากสื่อแต่อย่างใด แต่เป็นประเด็นมาขอรับฟังความชัดเจน ในการช่วยเหลือของทางรัฐบาล และ ศอ.บต ที่ต้องการให้ ศอ.บต.เเละส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยที่ประชุมที่มีนายชนธัญฯ เป็นประธานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาหารือเป็นด้วยเรียบร้อย และจะเร่งดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

ด้านนางอันน์เกตุ ลีลาไปพบูลย์ นายกสมาคมประมง จ.ปัตตานี กล่าวว่า วันนี้ทาง ศอ.บต. ได้เชิญสมาคมมาประชุมด้วย ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการนำเรือนอกระบบ โดยเลือกใช้วิธีการทำลาย เเละคณะทำงานด้านการจ่ายเงินเยียวยาฯ โดยเฉพาะรองเลขาธิการ ศอ.บต. ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ก็รับข้อเสนอโดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการช่วยเจ้าของเรือในการตรวจสอบเเละอำนวยความสะดวกทางเอกสารต่างๆให้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนเเละช่วยเหลือด้านการทำลายเรือประมง เป็นต้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ทำให้กลุ่มชาวประมง มีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น ตั้งแต่ประเด็นการจ่ายเงิน การทำลายเรือ ประเด็นเอกสาร ได้คุยในที่ประชุมหมดแล้ว ส่วนเรื่องเดิมที่ขอให้รัฐบาลซื้อเรือเพื่อเอาไปทำปะการังเทียมนั้น เเต่มีขั้นตอนหลายอย่างที่ไม่สามารถทำได้นั้น ก็สามารถเข้าใจเพราะเนื่องจากเมื่อเลือกวิธีการทำลายเเล้ว ศอ.บต. ก็สามารถหาวิธีการที่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอของสมาคมได้โดยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องทำให้เชื่อมั่นจะสามารถดำเนินการได้ถูกต้อง รวดเร็วและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

เข่นเดียวกันกับ นายสามารถ นิยมเดชา อุปนายกสมาคมประมง จ.ปัตตานี กล่าวว่า ในวันนี้ชาวประมงจาก ปัตตานี นำโดยสมาคมปัตตานี ได้มารับฟังในการแก้ไขปัญหาซื้อเรือคืน ของ ศอ.บต. จากที่ได้เคยประชุมกันมาก่อนหน้านี้หลายคณะ และวันนี้มาสรุปที่มี รองชนธัญฯ ได้สรุปปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ให้พวกเราได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุด พร้อมกำหรดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐและประชาชนตกลงใจร่วมกันได้ พวกเราชาวสมาคมประมงปัตตานี ต้องขอขอบคุณทางรองชนธัญและ ทาง ศอ.บต. มายัง ณ ที่นี้ด้วย ที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสไปเริ่มทำอาชีพใหม่ เพราะมันถึงเวลาที่เราต้องไปเริ่มต้นกับอาชีพอื่น จากการที่ประชุมแล้วก็พึงพอใจมากเพราะเป็นไปตามที่พวกเราต้องการ ตอนแรกมันยังเหมือนไม่สะเด็ดน้ำ แต่เมื่อมาประชุมพร้อมกับให้ข้อเสนอในเรื่องต่างที่เป็นอุปสรรค ทางรองชนธัญและ ศอ.บต. ก็พยายามเคลียร์กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะให้พวกเราได้ตามวัตถุประสงค์โดยไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดระเบียบ ก็ถือว่าเป็นที่พอใจมาก และจะได้ไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ทราบทั่วกันหลังจากต่างคนต่างคิดกันมานานวันนี้ถือว่าได้ข้อสรุปชัดเจนและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่ยอมรับและยินดีเดินหน้าร่วมกันต่อไป

Related posts