ศรีสะเกษ สำนักพระพุทธศาสนาถวายความรู้การบริหารจัดการทรัพย์สินวัดแด่เจ้าอาวาสวัด เพื่อให้วัดบริหารจัดการเงินของวัดให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้และเพื่อลดปัญหาข้อพิพาทข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินของวัด

ศรีสะเกษ สำนักพระพุทธศาสนาถวายความรู้การบริหารจัดการทรัพย์สินวัดแด่เจ้าอาวาสวัด เพื่อให้วัดบริหารจัดการเงินของวัดให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้และเพื่อลดปัญหาข้อพิพาทข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินของวัด

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดทุ่งสว่าง ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดเพียนามและรักษาการเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง ได้ให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพย์สินวัด ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการอบรมขึ้น โดยในการดำเนินโครงการฯ ปีที่ 1 (พ.ศ. 2566) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

คือ วัดในเขตปกครอง 10 อำเภอ แบ่งเป็น 14 รุ่นๆ ละ 1 วัน อำเภออุทุมพรพิสัย มีวัดในสังกัดมหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย รวมทั้งสิ้น 138 วัด มีผู้เข้ารับการอบรม วัดละ 3 รูป/คน ได้แก่ เจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกรวัด และผู้นำชุมชน โดยมี นางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายอัครนันท์ นนทา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ และ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ร่วมถวายการต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

นางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ มีดำริให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพย์สินวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดให้แก่

เจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกรวัด และผู้นำชุมชน เพื่อให้วัดบริหารจัดการเงินของวัดให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเพื่อลดปัญหาข้อพิพาท ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินของวัด ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ ภัตตาหาร น้ำปานะ อาหารกลางวัน อาหารว่าง จากคณะสงฆ์อำเภออุทุมพรพิสัย โดยการนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระศรีธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทุมพิสัย และโรงครัว ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะศิษย์บ้านเพชรบำเพ็ญ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และคณะทายก ทายิกาและผู้มีจิตศรัทธาชาว อ.อุทุมพรพิสัย

นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า จากสภาพ ปัญหาการบริหารจัดการเงินของวัด ในอดีตและปัจจุบัน มีปัญหาในรูปแบบการบริหารเงินที่ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ มีข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินของวัดในแง่ลบ ที่ส่งผลให้มีเรื่องข้อพิพาทและข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการของวัดเป็นจำนวนมาก การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา เป็นวิธีการบริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่วัด ชุมชน และสังคมโดยรวม

การบริหารจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาที่ชอบธรรมจะนำไปสู่ความ เจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาชั่วกาลนาน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ จะเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างพื้นฐานในการบริหารงานของวัด โดยความร่วมมือกันระหว่าง วัด บ้าน และส่วนราชการ โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกรวัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นบุคคลสำคัญในการที่ร่วมกันบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดให้เกิดความโปร่งใสต่อไป

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ที่ผ่านมาในอดีตมักจะมีข่าวเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของวัดว่าไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จะช่วยให้พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดทุกรูปรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของวัดเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts