ศรีสะเกษ กอช.ขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมในกลุ่มนักเรียน ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อปี

ศรีสะเกษ กอช.ขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมในกลุ่มนักเรียน ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 1,800 บาทต่อปี มีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และเงินออมสะสมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 3 โรงแรมเกษสิริ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการบรรยายในหัวข้อ”การส่งเสริมการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียนและการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กอช.” โดย น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช.ตอบข้อซักถาม และทำแบบประเมินหลังการประชุม (Post-Test) บรรยายการวางแผนทางการเงินโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนจาก ร.ร.ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด ร.ร.ละ 6 คน ประกอบด้วย ผอ.ร.ร. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน(ประธาน/รองประธานสภานักเรียน) นายกสมาคมผู้ปกครองและครูของ ร.ร จำนวน 80 คน มาเข้าร่วมประชุม

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ส่วนราชการด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และทุกท่านมาพร้อมเพรียงกันในกิจกรรม “กอช. ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับกอช. ในกลุ่มนักเรียน” นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะร่วมกันส่งเสริมให้คนไทยแรงงานนอกระบบรวมทั้งนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน บริหารเงินของตนเองให้งอกเงยเพิ่มขึ้น ซึ่ง กอช. เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยสร้างวินัยการเงินกับเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ผลตอบแทนที่ดีมาก และเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เริ่มต้นออมได้ตั้งแต่วัยเรียนอายุ 15 ปี จนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 1,800 บาทต่อปี และมีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และเงินออมสะสมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน ในปี 2565 ที่ผ่านมา จ.ศรีสะเกษ ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมกับ กอช. ผ่านเสมียนตราอำเภอ และตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หน่วยรับสมัครสมาชิกและเครือข่าย กอช. ในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนสมาชิก กอช. สะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2565 ทั้งสิ้น 85,471 คน และมีเป้าหมายการสร้างตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ทั้งสิ้น 2,069 คน เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาการออมเงินกับ กอช. แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ทั้งการรับสมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสม จำนวน 235 คน

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า ปัจจุบัน กอช. ได้มีเครือข่ายอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิกทั้งการสมัคร ส่งเงินออมต่อเนื่อง และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กอช.ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด เสมียนตราอำเภอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ที่ทำไปรษณีย์ไทย เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส และ ตู้บุญเติม อีกทั้ง กอช. ได้มีการออมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ให้สมาชิกให้ประชาชนเข้าถึงการออมง่ายยิ่งขึ้น ด้วยความสะดวกสบายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน อาทิ แอปพลิเคชัน กอช., ไลน์ กอช., แอป K PLUS, แอป Krungthai NEXT และแอป Mymo GSB นอกจากนี้ กอช. ได้การขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในกลุ่มเยาวชน โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังให้เยาวชนนักเรียนภายใต้สังกัด สพฐ. ได้มีวินัยทางการเงิน ตระหนักถึงการออมเงินตั้งแต่วัยเรียนในการออมเงินกับ กอช.จำนวน 4 ครั้งต่อปี จะได้รับวุฒิบัตรจาก สพฐ. กับ กอช. เพื่อมอบให้นักเรียนเยาวชน ที่มีการฝึกฝนสร้างวินัยและเห็นความสำคัญของการออมเงิน

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. กล่าวต่อไปว่า อีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมมือส่งเสริมการออมกับ กอช. มุ่งเน้นวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา นั้นก็คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา สร้างความตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน บริหารจัดการเงินของตนเองตั้งแต่วัยเรียน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา สมัครเป็นสมาชิก กอช. ซึ่งการออมสามารถออมได้เดือนละ 1 ครั้ง และเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน โดยสมัครสมาชิกหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่แอปพลิเคชัน กอช.หรือระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กอช. กรอกรหัส โครงการว่า “กยศ.”และนำส่งเงินออมสะสมตามจำนวน เมื่อเรียนจบเข้าสู่ระบบการทำงานรับราชการหรือบริษัทเอกชนก็สามารถออมกับ กอช. ต่อเนื่องได้เป็นการบริหารจัดการเงินออมให้งอกเงยเพิ่มขึ้นและสามารถนำเงินออมมาลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีด้วย////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts