เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงธารน้ำใจ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงธารน้ำใจ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลอยหอย จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (13 กันยายน 2566) นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงธารน้ำใจแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุระหว่าง 95 – 100 ปีขึ้นไป ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวย 10 ราย

ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการในทุกอำเภอ อำเภอละ 10 ราย รวม 90 ราย แบ่งเป็น มอบเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท และถุงธารน้ำใจ เพื่อบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 95 – 100 ปีขึ้นไป


ในการนี้ นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กิ่งกาชาดอำเภอบ้านดานลานหอย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบถุงธารน้ำใจในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Related posts