🌈พช.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2566

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1)ต้องได้มากกว่า (1)

🌈พช.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2566

 

🌈วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ.2566 กรมการพัฒนาชุมชน นำโดยนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2566 กลุ่มเป้าหมายได้แก่พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่ 5 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์) วัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของเขตตรวจราชการที่ 17 ในปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้


– กิจกรรมแบ่งกลุ่มเหลียวหลังแลหน้าในประเด็นผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปัญหา อุปสรรค/ข้อจำกัดข้อเสนอแนะ
– ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การประกาศนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ผ่านระบบออนไลน์ โดยนายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– จังหวัดนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดตามประเด็นที่กำหนดจากการแบ่งกลุ่มเวทีเหลียว เหลียวหลังแลหน้า
– ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (การปลูกต้นไม้ประจและห่มดิน)
– ฟังบรรยาย “ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน” โดย นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
– สรุป/ประเมินผลโครงการ โดยนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17

📌ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในหัวข้อ
– “ตำบลเข้มแข็ง 100% เชิงบูรณาการด้วยระบบสารสนเทศ”
– “การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ประสบผลสำเร็จ ภายใต้ปฏิบัติการ 7-11 สิงหาคม 66 พช.สุโขทัยใส่ใจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
– เหลียวหลัง แลหน้า นโยบายปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

รายงานภาพ/ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#TeamComeTrue
#ทีมแห่งความสำเร็จ
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
❤️สุขที่…….สุโขทัย❤️

Related posts