💢💢พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 🌞​ แดนคนดีศรีสำโรง 💞 “พช.ศรีสำโรง ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ” 💞 🥬 “ดินดี น้ำสมบูณ์ เกื้อกูลชีวิต” (Soil and Water : a source of life)

💢💢พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 🌞​ แดนคนดีศรีสำโรง 💞 “พช.ศรีสำโรง ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ” 💞
🥬 “ดินดี น้ำสมบูณ์ เกื้อกูลชีวิต” (Soil and Water : a source of life)

 


📆วันที่ 21 ธันวาคม​ 2566 นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ดินดี น้ำสมบูณ์ เกื้อกูลชีวิต” (Soil and Water : a source of life) วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกระดับ และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการขับเคลื่อน สืบสานศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


📌ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม สำนักนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง โดยนางลำพา​ สุขเกษม​ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง มอบหมายนายพิชัย สีตะสุต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว


ทั้งนี้ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งทุกประเทศกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จัดกิจกรรม เฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย (ของนายละมัย จันทร์คต

รายงาน ภาพ/ข่าว สพอ.ศรีสำโรง
🍀🍀 สุข​นี้ที่… พช.ศรีสำโรง
#OTOP
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
#ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน
#หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งไร่เพื่อสุโขทัยยั่งยืน
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#130ปีกระทรวงมหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

Related posts