รมว.พิพัฒน์ ตรวจเยี่ยม ศูนย์เด็กเล็กฯ จ.นครปฐม มุ่งเดินหน้าสวัสดิการแรงงานทุกมิติ

รมว.พิพัฒน์ ตรวจเยี่ยม ศูนย์เด็กเล็กฯ จ.นครปฐม มุ่งเดินหน้าสวัสดิการแรงงานทุกมิติ


 

รมว.พิพัฒน์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม มุ่งส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานและครอบครัว ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลดความวิตกกังวลห่วงบุตรหลานขณะพ่อแม่ไปทำงาน หวังขยายผลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความยั่งยืนด้านสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการมาตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคนทุกมิติในทุกช่วงวัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงาน จึงได้จัดสวัสดิการในรูปแบบศูนย์เด็กเล็กเพื่อเป็นต้นแบบในการรับดูแลบุตรผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและมีแรงงานจำนานมาก จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

โดยการจัดสวัสดิการในรูปแบบนี้มีหลักสำคัญที่มุ่งเน้นแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลดความวิตกกังวลเป็นห่วงบุตรหลานที่ไม่มีผู้ดูแลขณะที่พ่อแม่ไปทำงาน รวมถึงการดูแลบุตรหลานของผู้ใช้แรงงานให้มีพัฒนาการที่สมวัย มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี ดังนั้น การมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้จึงเป็นการมาศึกษาและให้เห็นถึงความพร้อมและประโยชน์ที่ประจักษ์ว่าสวัสดิการประเภทนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานและครอบครัวอย่างแท้จริง ซึ่งจะได้นำไปขยายผลกำหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมจัดทำศูนย์เด็กเล็กอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น

ด้านนางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การบริหารงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 2 แห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และแห่งที่สองตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี มีเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ใช้แรงงานเข้ารับการเลี้ยงดูแล้วจำนวนมากกว่า 24,000 คน

สำหรับศูนย์เด็กเล็กฯ นครปฐม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2536 รับเด็กปฐมวัยตั้งแต่อายุ 2 ปีครึ่ง – 6 ปี ขณะนี้มีจำนวน 482 คน แบ่งเป็นระดับชั้นเตรียมอนุบาล 1 – 3 รวมทั้งหมด 29 ห้องเรียน ซึ่งการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการมาตรฐานอย่างครบถ้วน และทำให้ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ครอบครัวละ 5,000 บาทต่อเดือน ขณะเดียวกันศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการดูแลความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ เช่น ด้านอาคารสถานที่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำรวจ ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียนเป็นประจำทุกวัน ด้านเจ้าหน้าที่ จัดให้มีเวรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำวันทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นต้น ทำให้ครอบครัวผู้ใช้แรงงานอุ่นใจ เด็กเจริญเติบโต มีคุณภาพชีวิตดี ผู้ปกครองมั่นใจและคลายกังวลในการดูแลบุตรหลานได้เป็นอย่างดี

———————————

Related posts