รมว.แรงงาน ‘พิพัฒน์’ มอบโล่ – เข็มเชิดชูเกียรติตรีเทพพิทักษ์แก่ 10 ฮีโร่ ข้าราชการกระทรวงแรงงานปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออพยพแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล

รมว.แรงงาน ‘พิพัฒน์’ มอบโล่ – เข็มเชิดชูเกียรติตรีเทพพิทักษ์แก่ 10 ฮีโร่ ข้าราชการกระทรวงแรงงานปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออพยพแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติตรีเทพพิทักษ์แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน 10 ราย โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอลโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลและทางตอนใต้ของกรุงเทลอาวีฟตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอิสราเอลจำนวนมาก กระทรวงแรงงานมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการเข้าร่วมเป็นกำลังเสริมและสนับสนุนข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนไทยและพี่น้องแรงงานไทย ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับข้าราชการกระทรวงแรงงานทั้ง 10 ราย ซึ่งในวันนี้ มีข้าราชการกระทรวงแรงงาน 1 ราย ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ซึ่งทุกท่านมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจการให้ความช่วยเหลืออพยพแรงงานไทยจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และประสบความสำเร็จตามเจตนารมย์ที่รัฐบาล กระทรวงแรงงาน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งหวังเป็นอย่างดี

” การมอบโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติตรีเทพพิทักษ์ในวันนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงานทั้ง 10 ราย ที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ มีจิตอาสาด้วยความสมัครใจ ขอให้ท่านได้ดำรงตนเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี ตลอดจนผมต้องขอบคุณไปยังผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกคนทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานไทย ขอให้ทุกท่านมีพลังกาย พลังใจ ที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขออวยพรให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไป ” นายพิพัฒน์ กล่าวท้ายสุด

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่อาสาและสมัครใจจำนวน 10 ราย จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลืออพยพแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอลกลับประเทศไทยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญโดยเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และกองทัพอากาศนั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้เคยประจำการอยู่ที่ฝ่ายแรงงานฯ มาก่อน จึงเป็นทีมที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการอพยพแรงงานไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเท เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติตรีเทพพิทักษ์แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอลขึ้นในวันนี้


โดยข้าราชการทั้งหมดที่เข้าสนับสนุนภารกิจอพยพแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติภารกิจ
ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน การอำนวยความสะดวกและประสานการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่แรงงานไทย
ณ บริเวณสนามบิน และศูนย์พักพิง ซึ่งการไปปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการช่วยให้แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลได้รับการช่วยเหลือและเดินทางกลับประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 9,697 คน

สำหรับรายชื่อทีมข้าราชการกระทรวงแรงงานที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลืออพยพแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอลกลับประเทศไทยในครั้งนี้ จำนวน 10 ราย มีดังนี้
1) นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม
2) นายกอบชัย ว่องไวยุทธ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดปัตตานี
3) นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
4) นายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ประจำอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยบินตรงจากอิสราเอลกลับไปยังซาอุดีอาระเบีย)


5) นายณฐกร จานเขื่อง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กองทะเบียนจัดหางานกลาง และคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
6) จ่าเอก พันธ์ชิต กิจหวัง ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
7) นายธีรศักดิ์ อยู่เพชร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
8) นายธนัตถ์ ช่างสาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
9) นายเบญจรงค์ ว่องจรรยากุล ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม สำนักงานประกันสังคม
10) นางสาวบุษบัญชลี ภู่แก้วเผือก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

Related posts