กรมการจัดหางาน เตือน แรงงานข้ามชาติที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว เร่งขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 มกราคม 2567

กรมการจัดหางาน เตือนแรงงาน 4 สัญชาติ ตามมติครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว เร่งขอใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จ ที่เว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th ก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ

 

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดให้นายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว และประสงค์ทำงานต่อไป ให้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ตามแบบ บต. 50 อ. 6 ผ่านเว็บไซต์ e – workpermit.doe.go.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน หากดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและการอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลง ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานอยู่กับนายจ้าง กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทาง รวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ และนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

นายสมชาย กล่าวต่อไปว่า เมื่อยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล จัดทำหนังสือเดินทางเพื่อตีวีซ่าและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เพื่อสามารถอยู่และทำงานต่อไปได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด การอนุญาตให้คนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงานเป็นอันสิ้นสุด จึงขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานข้ามชาติให้ความสำคัญศึกษาแนวทางการขอรับใบอนุญาตทำงาน และดำเนินการทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนตามกรอบเวลา

ทั้งนี้ หากติดปัญหาไม่สามารถดำเนินการด้วนตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 ในท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่ทำงานของนายจ้าง หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

Related posts