ประกาศใช้แล้ว “มาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง” เชื่อ!! ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิต

ประกาศใช้แล้ว “มาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง” เชื่อ!! ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิต
——————-

กระทรวงแรงงานประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทยฉบับใหม่ล่าสุด มรท.8003–2566 สำหรับสถานประกอบกิจการในงานขนส่ง หวังยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบทางสังคม เชื่อ!! เป็นเครื่องมือนำไปสู่การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้เสียชีวิต

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลแรงงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นการดูแลตามหลักธรรมาภิบาล ตนจึงได้ลงนามในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง มรท.8003-2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา และมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำไปส่งเสริม ขับเคลื่อนให้สถานประกอบกิจการทุกขนาดที่มีกิจกรรมการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการ และสถานประกอบกิจการที่ให้บริการด้านการขนส่งโดยตรง สามารถนำมาตรฐานแรงงานไทยฉบับดังกล่าว

ซึ่งจะมีแนวปฏิบัติในการจัดทำระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้แรงงาน การใช้ยานพาหนะ และการปฏิบัติตามระเบียบการใช้ถนน ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในสถานประกอบกิจการของตนเองได้โดยสมัครใจ อันจะส่งผลให้ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยในการทำงาน และเชื่อมั่นว่ามาตรฐานแรงงานไทยฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้าง ลูกจ้าง รวมไปถึงทรัพย์สินสาธารณะ โดยมีเป้าหมายให้สถานประกอบกิจการ จำนวน 102,389 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4,722,635 คน นำไปใช้เพื่อช่วยลดอัตราการประสบอันตรายเนื่องมาจากการทำงานจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4 ซึ่งจะแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของสถานประกอบกิจการด้านขนส่งได้

ด้านนางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวต่อว่า มาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง เมื่อ รมว.แรงงาน ลงนามในประกาศแล้ว กรมจะได้สร้างระบบการรับรองหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2567 และจะสามารถตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่ขอรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่งได้ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2567 จากนั้นกรมจะออกใบรับรองให้แก่สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่งได้ในเดือน กันยายน 2567 ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการสนใจขอรับรองมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง มรท.8003-2566 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2660 2108-9 สายด่วน 1546 หรือ http://tls.labour.go.th

*******************************

Related posts