แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงสีไฟ

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงสีไฟ

พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงสีไฟ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟ รวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอก มาทำเป็นทางจักรยาน ทางเดิน และลู่วิ่ง โดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายพันธุ์บัวหลากหลายสายพันธุ์ จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว

การจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิม ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นทุ่งรับน้ำ สำหรับการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตอนบน


สำหรับบึงสีไฟเป็นแหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรซึ่งทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นทั้งแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และประกอบกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts