กรมการจัดหางาน เดินหน้ากระจายงานสู่ท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรัง – กระบี่ แนะนำกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

กรมการจัดหางาน เดินหน้ากระจายงานสู่ท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรัง – กระบี่ แนะนำกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

 

วันที่ 8 – 10 มกราคม 2567 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมาย นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน 5 กลุ่ม พร้อมให้คำแนะนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างรายได้

นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันวิถีชีวิต ทัศนคติ และทางเลือกในการทำงานของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป คนไทยบางส่วนโดยเฉพาะคนในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ต้องการโยกย้ายถิ่นเพื่อทำงานห่างไกลครอบครัว ซึ่งกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงงาน สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และกระจายการจ้างงานไปทั่วทุกภูมิภาค ได้ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งถือเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระในชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

กรมฯทำหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่ม การทำบัญชี การทำการตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำวิธีการขอกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นทุนในการขยายกิจการ จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมกลุ่มฯ ที่จังหวัดตรัง 4 แห่ง และจังหวัดกระบี่ 1 แห่ง เริ่มจากชุมชนบ้านหนองยวน ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อเยี่ยมเยียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหมพรม อาทิ ตุ๊กตาพะยูน กระเป๋าใส่โทรศัพท์ พวงกุญแจ รองเท้าเด็ก และหมวก จากฝีมือคนในชุมชนซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ สร้างรายได้ 2,000 – 5,000 บาทต่อเดือน

จากนั้นเดินทางต่อไปยังตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ซึ่งนำเอาเอกลักษณ์จากสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาวาดเป็นลวดลายถ่ายทอดบนผืนผ้าบาติก นำบางส่วนมาตัดเย็บเป็นเสื้อ กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า สร้างรายได้ 3,000 – 7,000 บาทต่อเดือน และเดินทางต่อไปยังตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน “สานจากใจ” และกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน “รุ่งเรือง” โดยทั้ง 2 กลุ่ม ผลิตจักสานด้วยจาก หรือที่เรียกว่า ติหมาใบจาก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ สร้างรายได้ 4,000 – 10,000 บาทต่อเดือน จากนั้นเยี่ยมเยียนกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหิน ณ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สร้างสรรค์สินค้าใบเตยปาหนันเป็นหมอน กระเป๋า เสื่อสำหรับปูนั่ง ปูนอน ซึ่งคู่บ่าวสาวชาวมุสลิมจะช่วยกันสานเพื่อใช้ในพิธีแต่งงาน สร้างรายได้ 20,000 – 50,000 บาทต่อเดือน


“ภาคใต้มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ภูมิทัศน์สวยงามมีชื่อเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โอกาสการสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถิ่น ทั้งภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยว การโรงแรมยังมีอีกมาก ซึ่งกรมการจัดหางานและหน่วยงานภาครัฐพร้อมผลักดันให้สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น soft power เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ กระจายรายได้สู่ชุมชน” รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถติดตามอุดหนุนสินค้าได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/vgnew แสกน QR code : E – catalog และสำหรับผู้ที่มีไอเดียหรือสนใจรวมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน สามารถยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 แห่งท้องที่ที่สถานที่กลุ่มฯตั้งอยู่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 02 245 1317

Related posts