🦋จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

🦋จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

📆วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “แบ่งปันกล้าไม้ จากแปลง โคก หนอง นา สู่ประชาชนโดยรอบ” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการ ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แปลงของนางบด อินทร์นุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเอนก วิทยาพิรุณทอง นายอำเภอบ้านด่านลานหอย กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี และมีนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

📌ภายในงานมีกิจกรรม ที่น่าสนใจ ดังนี้
– การมอบกล้าพันธุ์ไม้ให้ผู้นำและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย
– กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้และเพาะพันธุ์ผัก โดย ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย
– กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้ ห่มดิน ห่มฟาง ใส่ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ
– กิจกรรมสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้จากฐานการเรียนรู้ทั้ง 9 ฐาน โดยวิทยากรจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดสุโขทัย
– กิจกรรมจัดแสดงผลผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นในแปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ภายใต้ชื่อ “ตลาดพอเพียง”

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#SDGTH
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#cdd
#changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขฯ
❤️สุขที่……สุโขทัย❤️

Related posts