พาณิชย์สุโขทัย ! ลงพื้นที่มอบของขวัญปีใหม่ TPSO ขอบคุณผู้ประกอบการฯ

พาณิชย์สุโขทัย ! ลงพื้นที่มอบของขวัญปีใหม่ TPSO ขอบคุณผู้ประกอบการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โลหะ และนายธวัชชัย ชำนิ เจ้าหน้าที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ลงพื้นที่มอบของขวัญปีใหม่จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลราคา

เพื่อจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อันส่งผลให้ภารกิจของหน่วยงานด้านการจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรวมถึงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วถึง และเป็นประโยชน์ในการเป็นแหล่งและฐานข้อมูลด้านการค้าที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนมั่นคงต่อไป

Related posts