โครงการ Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567

โครงการ Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการออกโฉนดเพื่อการเกษตรให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่ได้ดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย

โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย จำนวน 150 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Related posts