รมว. แรงงาน “พิพัฒน์” มอบหมาย ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พัทลุง ร่วมกับกรมการจัดหางาน สร้างโอกาสคนพิการให้มีงานทำมั่นคงและยั่งยืน

รมว. แรงงาน “พิพัฒน์” มอบหมาย ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พัทลุง ร่วมกับกรมการจัดหางาน สร้างโอกาสคนพิการให้มีงานทำมั่นคงและยั่งยืน

 

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ร่วมกับกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้พิการ โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เชิงสังคม มาตรา 35

โดยนายภุชงค์ กล่าวว่า รัฐมนตรีพิพัฒน์ มีนโยบายส่งเสริมสร้างโอกาสให้คนพิการทำงานอย่างทั่วถึง มุ่งเน้น ให้คุณภาพชีวิตมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น โดยให้ผู้ประกอบการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 หรือการมีงานประจำในกลุ่มที่สามารถทำงานได้ กลุ่มที่สามารถเพิ่มทักษะ และกลุ่มที่จะประกอบอาชีพอิสระ เพื่อ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ถือเป็นหนึ่งความสำเร็จของกรมการจัดหางาน ที่ทำให้ผู้พิการได้ทำงานในหน่วยงานสาธารณประโยชน์ใกล้บ้าน และได้รับรายได้จากการทำงานโดยตรง นอกจากนี้นายจ้าง สถานประกอบการ ยังให้ความร่วมมือให้สิทธิคนพิการเพิ่มขึ้นทุกปี

วันนี้จึงลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมและการทำงานของคนพิการที่ได้รับสิทธิ โดยเดินทางไปที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และผู้พิการทางการได้ยิน ทำงานในตำแหน่ง คัดแยกไปรษณียภัณฑ์ และไปที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ทำงานในตำแหน่ง ธุรการ จากการพูดคุยสอบถามทุกคนมีความสุขที่ได้ทำงานใกล้บ้านและมีเงินเดือนสม่ำเสมอ จึงให้กำลังใจและกล่าวชื่นชมที่ทุกคนที่มีความมุ่งมั่น ไม่ปล่อยให้อุปสรรคทางร่างกายมีผลต่อการทำงาน

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับผู้พิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงาน ในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ 100 คน ต่อผู้พิการ 1 คน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งหากไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการ หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถเลือกให้สิทธิตามมาตรา 35 แทนได้

โดยที่ผ่านมากรมการจัดหางานสนับสนุนให้นายจ้างสถานประกอบการเปลี่ยนจากการส่งเงินเข้ากองทุนฯ มาเป็นการให้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทจ้างเหมาบริการ เนื่องจากผู้พิการจะได้รับรายได้โดยตรง ไม่น้อยกว่า 119,720 ต่อคน/ปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีสถานประกอบการ จำนวน 480 แห่ง แจ้งให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแล้ว 4,050 สิทธิ คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการอย่างน้อย 484,866,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการให้สิทธิ และผู้พิการที่ต้องการขอรับสิทธิตามมาตรา 35 สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือลงทะเบียน ใช้สิทธิผ่านระบบ e-Services กรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694

Related posts