สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุ

 


วันนี้ (19 มกราคม 2567) เวลา 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุ โดยนางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้กับคนพิการหรือผู้ดูแล พร้อมจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกับคนพิการ ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 127 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 7,080,000 บาท

โดยผู้กู้ยืมเงิน กำหนดชำระเป็นรายงวดๆ ละ 1 เดือน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 13 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 390,000 บาท โดยผู้กู้ยืมเงิน กำหนดชำระเป็นรายงวดๆ ละ 1 เดือน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย และมอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 84,785 บาท
นอกจากนี้ มีการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

Related posts