รมต.พิพัฒน์เปิดงาน สถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566-2567 และฉลองครบรอบ 40 ปีหอการค้าจังหวัดสงขลา และปฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ” แรงงานแห่งอนาคตของประเทศไทย ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ”

รมต.พิพัฒน์เปิดงาน สถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566-2567 และฉลองครบรอบ 40 ปีหอการค้าจังหวัดสงขลา และปฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ” แรงงานแห่งอนาคตของประเทศไทย ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ”


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี สถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566-2567 และฉลองครบรอบ 40 ปีหอการค้าจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับ นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยขึ้นกล่าวแสดงความยินดีพร้อมปฐกถาพิเศษ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยหอการค้าไทย และนายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายก อบจ.สงขลา นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย และกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ประธานหอการค้า 14 จังหวัดภาคใต้ ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพิธีสถาปนาฯ และฉลองครบรอบ 40 ปีหอการค้าจังหวัดสงขลา


โดยที่หอการค้าจังหวัดสงขลาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2526 เป็นหอการค้าลำดับที่ 15 ของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดสงขลาจัดว่าเป็นองค์กรทีมีบทบาทสำคัญ ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ จากท้องถิ่น และจากภาค จนขยับถึงต่างประเทศ ที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดสงขลามีผลงานที่โดดเด่นชัดเจน ในการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจกับภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลา และยังเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการให้ความร่วมมือขับเคลื่อนร่วมกับภาครัฐ จนนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองมาสู่จังหวัดสงขลา รวมถึงในภูมิภาคเอเซียที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงมั่นใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือพันธกิจของหอการค้าจังหวัดสงขลาที่คงอยู่ และยังที่จะดำเนินการต่อเนื่องสืบไป


ดังนั้นการพัฒนาของหอการค้าจังหวัดสงขลา มีการพัฒนาที่ดีจนเป็นสถาบันหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา เป็นสถาบันของภาคเอกชนที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกมิติ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการใช้เทคโนโลยี ดิจิตอล และนวัตกรรมให้ภาคธุรกิจส่งเสริมการค้า กานลงทุน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลา ดังนั้นหอการค้าจังหวัดสงขลาจึงเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคเศรษฐกิจนำเมือง หอการค้าจะยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น จากการพัฒนาของหอการค้าจังหวัดสงขลาตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ตามสโลแกนของหอการค้าที่ว่า ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือ “ภารกิจหอการค้า”

Related posts