“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน ลงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอันดามัน จ.พังงา อัพหลักสูตร พร้อมป้อนแรงงานภาคบริการที่ขาดแคลน เตรียมรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น

“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน ลงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอันดามัน จ.พังงา อัพหลักสูตร พร้อมป้อนแรงงานภาคบริการที่ขาดแคลน เตรียมรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะลงพื้นที่จังหวัดพังงา เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ นวดไทยเพื่อสุขภาพและช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพังงา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การลงพืันที่ในวันนี้ต้องการมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน และเป็นศูนย์รวมที่ให้บริการแก่แรงงานในพืันที่อำเภอตะกั่วป่าและพืันที่ใกล้เคียงอย่างครบวงจร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้มีหน่วยงานของกระทรวงแรงงานร่วมกันดำเนินงาน ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา เป็น “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดพังงา” เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การรับสมัครฝึกอบรม การสมัครงาน การขึ้นทะเบียนว่างงาน การสมัครและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม การปรึกษาข้อกฎหมายด้านแรงงาน เรียกได้ว่า เป็นศูนย์ One Stop Service ของอำเภอตะกั่วป่า และอำเภอใกล้เคียงได้มาใช้บริการ


นายพิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า มีโอกาสเยี่ยมชมการฝึกหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมเป็นคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ที่สามารถไปประกอบอาชีพในด้านนี้ได้ อีกสาขาที่ศูนย์แห่งนี้จัดอบรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตอันดามันคือ นวดไทยเพื่อสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่มีการฝึกอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ประกอบการมีความต้องการพนักงานนวดไทยเป็นจำนวนมาก รองรับการพัฒนากลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภูเก็ต พังงา ให้เป็นเมืองแห่งสปา สุดท้ายหลักสูตรสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เกิดจากการขยายตัวของที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้น การติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่างจึงเพิ่มขึ้น ซึ่งช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพเฉพาะที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องใช้ช่างที่มีใบรับรองความรู้จะกเท่านั้น จึงควรได้รับการพัฒนาทักษะและเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในโซนภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีผู้ประกอบธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้ง 3 หลักสูตรที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานในพื้นที่จึงสามารถผลิตแรงงานป้อนภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในเขตอันดามันได้จริง ในสาขาที่มีทักษะสูง เป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ใน 5 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจเรือสำราญและท่าเรือ ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงการแพทย์ ธุรกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ในส่วนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงานั้น ปี 2567 มีเป้าหมายจัดฝึกอบรมทั้งหมด 2,520 คน สำหรับการฝึกนวดไทยเพื่อสุขภาพ มีผู้เข้าฝึกจำนวน 20 คน มีสถานประกอบกิจการรับเข้าทำงาน 100%

“การดำเนินงานดังกล่าว สอดรับกับนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นให้แรงงานมีทักษะและมีงานทำ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ไว้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” นางสาวบุปผา กล่าวทิ้งท้าย

Related posts