ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย


วันนี้ ( 23 มกราคม 2567 ) เวลา 09.30 น ณ ศาลาการเปรียญ วัดไสยาศน์ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบแนวทางการปฎิบัติงานในหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดสุโขทัย ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯในครั้งนี้
ในการนี้ นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบแนวทางการปฎิบัติงานในหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงทหาดไทย ประกอบด้วย


– การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
– การขับเคลื่อนหมู่บ้านรุ่งอรุณอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 72 พรรษา
– การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
– การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
– การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
– การขับเคลื่อนธนาคารขยะและแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
– การบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

Related posts