#ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบธุระกิจ บริษัทห้างร้านต่างๆในจังหวัดสุโขทัย ที่ได้เสียสละและให้การสนับสนุนในการจัดจำหน่ายของที่ระลึกและวัตถุมงคล

#ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบธุระกิจ บริษัทห้างร้านต่างๆในจังหวัดสุโขทัย ที่ได้เสียสละและให้การสนับสนุนในการจัดจำหน่ายของที่ระลึกและวัตถุมงคล

 

นางสาวทัศนา บัวคำ บรรณาธิการข่าว ภูไทสุโขทัยออนไลน์/ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ได้มีการจัดทำ โครงการพิเศษ “ปันรัก ผ่านใจสื่อ มอบแด่น้อง ผู้ด้อยโอกาส”มอบให้ผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือเด็กที่ยากจน โดยมีการจัดกิจกรรมพิเศษจำหน่ายของที่ระลึก “เพื่อการกุศล
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


๑. เพื่อมอบเป็นกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบเป็นทุนอาหารกลางวัน ทุนสำรองในการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำของทางโรงเรียนที่ยากจน ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียงที่ห่างไกลในเขตพื้นที่ทุรกันดาร
๒. เพื่อเป็นทุนสำรองสาธารณะประโยชน์ในยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
อนึ่ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ชมรมนักข่าวซึ่ง ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางชมรมนักข่าวมาจำหน่ายของที่ระลึกในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง กิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้จัดขึ้นมาเพื่อขอรับเงินบริจาคหรือขอรับเงินเรี่ยไรแต่อย่างใด แล้วกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมจำหน่ายของที่ระลึกเท่านั้น ในการจัดจำหน่ายจะไม่มีการบังคับ ข่มขู่ นอกเหนือจากความประสงค์ที่จะซื้อของที่ระลึกเพื่อการกุศล เท่านั้น ทั้งนี้การซื้อของที่ระลึกขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและความศรัทธาของผู้ซื้อเท่านั้น จึงเรียนมาให้ทุกท่านได้ทราบวัตถุประสงค์ดังกล่าว ขอขอบพระคุณมา ณ.โอกาสนี้ด้วยค่ะ

Related posts