พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 4 อ.ชาติตระการ

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 4 อ.ชาติตระการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางเฉลิมพร แสงมณี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน

และผู้นำองค์กรภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และการประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้สามารถเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคมและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีข้อมูลสำหรับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคประชาชน ผู้แทนเครือข่าย และองค์กรต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการจำนวน 110 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละตำบลผ่านกระบวนการประชาคมที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพต่อไป.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts