” สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง ร่วมกิจกรรมโครงการ ตํารวจพันธุ์ดี“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

” สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง ร่วมกิจกรรมโครงการ ตํารวจพันธุ์ดี“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง โดยนางธนพร ดีอุด เกษตรอำเภอแม่จริม รักษาราชการเกษตรอำเภอภูเพียง มอบหมายให้ นางปริญญา อินต๊ะยศ นางสาวนคร สุริยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายปวรุตม์ มงคลเกียรติชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ นายนภดล ยาใจ นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการ ตํารวจพันธุ์ดี“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยสํานักงานเกษตรอําเภอภูเพียงได้ส่งเสริม การทําปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ซึ่งเป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบำรุงดิน และผลิตได้ครั้งละปริมาณมาก มีความง่าย และใช้ระยะเวลาในกระบวนการผลิตสั้น เพียง 60 วัน โดยวัสดุใช้เพียงเศษวัสดุทางการเกษตร มูลสัตว์ และน้ำ เท่านั้น ณ บริเวณด้านหลังบ้านพักสถานีตํารวจภูธรอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏

เรื่องและเรียบเรียง : นางสาวนคร สุริยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ภาพ : เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts