สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ออกหน่วยบริการ & ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ อบจ.น่าน พบประชาชน ปี 2567 ณ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ออกหน่วยบริการ & ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ อบจ.น่าน พบประชาชน ปี 2567 ณ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ออกหน่วยบริการ & ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ อบจ.น่าน พบประชาชน ปี 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา กฎหมาย ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้ประสานงานกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาน่าน นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนมาจัดจำหน่าย อาทิ น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ฯลฯ โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและร่วมซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts